ก่อการร้าย

2 ธันวาคม 2551

เรื่อง      ขอให้พิจารณาโทษผู้ก่อการร้ายสากลที่ยึดสนามบินนานาชาติในประเทศไทย

เรียน      ฯพณฯเลขาธิการสหประชาชาติ ผ่านข้าหลวงใหญ่ฯประจำประเทศไทย

            เนื่องจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้บุกเข้ายึดสนามบินสุวรรณภูมิ อันเป็นสนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นอาเซียอาคเนย์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน .. 2551 รวมทั้งบุกเข้าไปในหอบังคับการบินแห่งสนามบินนานาชาตินี้ด้วย

            ทำให้การจราจรทางอากาศทั้งหมด รวมทั้งสายการบินนานาชาติต้องยุติลง และทำให้ประชาชนจากประเทศต่างๆต้องตกค้างอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนหลายแสนคน

            ซึ่งตามกฎหมายระหว่างประเทศ  การกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการก่อการร้ายสากลและองค์การสหประชาชาติมีสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ ถ้ารัฐบาลของประเทศนั้นๆไม่สามารถดำเนินการลงโทษผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นได้

            สมาพันธ์ประชาธิปไตยและองค์กรประชาชนไทยต่างๆตามรายนามข้างท้ายนี้ จึงขอกราบเรียน ฯพณฯเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเพื่อให้ผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ได้รับโทษตามกฎบัตรสหประชาชาติ และตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

                                                                                   ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

1………………………………………………………………………………………

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สันต์ หัตถีรัตน์) ประธานมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย

2………………………………………………………………………………………

(นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ)ประธานสมาพันธ์ประชาธิปไตย

3……………………………………………………………………………………….

(นายแพทย์เหวง โตจิราการ)ตัวแทนคณะกรรมการประชาชนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ2550

4……………………………………………………………………………………….

(นายประสิทธิ์ ค่ายกนกวงศ์).ตัวแทนสมาพันธ์พรรคการเมืองเพื่อประชาชนและประชาธิปไตย

5…………………………………………………………………………………… 

(นางสุนันทา ธรรมธีระ)ตัวแทนกลุ่มสตรีเพื่อประชาธิปไตย

6…………………………………………………………………………………..

(นายทรงชัย วิมลภัตรานนท์)ตัวแทนกลุ่ม24มิถุนาเพื่อประชาธิปไตย

7………………………………………………………………………………….

(นายเมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์)ตัวแทนองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทย

                                                                                                                                                                                          

 

หนังสือแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษและมอบอำนาจให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญา135/1(2)

 2003/3 สี่แยกเกษตร พหลโยธิน ลาดยาว  จตุจักร กทม.10900 

โทรศัพท์สาร 02-5612051                                                                                                                                                                                                                                                                 

3 ธันวาคม 2551                                                

เรื่อง      ขอแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษว่ามีการกระทำความผิดเข้าข่ายมาตรา135/1(2)

เรียน      เจ้าหน้าที่กองปราบปราม

            ด้วยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจำนวน12คนอันประกอบด้วย 1.นายจำลอง ศรีเมือง 2.นายสนธิ ลิ้มทองกุล 3.นายสมศักดิ์ โกศัยสุข 4.นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ 5.นายพิภพ ธงไชย 6.นายสุริยะใส กตะศิลา 7.นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ 8.นายสำราญ รอดเพชร 9.นายศิริชัย ไม้งาม 10 นายสาวิทย์ แก้วหวาน 11.นายศรัณญู วงษ์กระจ่าง 12 นางมาลีรัตน์ แก้วก่า

            ได้นำคนจำนวนหลายพันคน เข้ายึดสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ กลางคืนของวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551 จนถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2551 รวมทั้งได้เข้ายึดหอบังคับการบินด้วย เพื่อบีบบังคับรัฐบาลของฯพณฯนายกรัฐมนตรี นาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์ในขณะนั้น ให้ลาออก สร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน  และสร้างความเสียหายอย่างมากมายให้แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่โดยสารเข้าออกผ่านสนามบินดังกล่าว  รวมทั้งสร้างความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและเกียรติภูมิของประเทศไทยอันประเมินค่าไม่ได้

            การกระทำดังกล่าวมีความผิดอันเข้าข่าย(ประมวลกฎหมายอาญา)มาตรา 135/1 (2) ที่กล่าวไว้ว่าผู้ใดกระทำการอันเป็นความผิดอาญาดังต่อไปนี้…………………………..(2) กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ…………………………………………..ถ้าการกระทำนั้นได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย……………..ให้กระทำการหรือไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน ผู้นั้นกระทำความผิดฐานก่อการร้าย…………

            ข้าพเจ้าดังรายนามต่อไปนี้จึงขอร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อให้ผู้บังคับการกองปราบปรามหรือเจ้าหน้าที่กองปราบปรามได้โปรดพิจารณาดำเนินการกับบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามประมวญกฎหมายอาญาดังกล่าวหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสืบต่อไป

1……………………………………………………………………(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ หัตถีรัตน์)

2……………………………………………………………………(นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ)

3……………………………………………………………………(นายแพทย์ เหวง โตจิราการ)

4……………………………………………………………………(นายประสิทธิ์ ค่ายกนกวงศ์)

5……………………………………………………………………(นายเมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์)

6……………………………………………………………………(นายทรงชัย วิมล ภัตรานนท์)

7……………………………………………………………………(นางสุนันทา ธรรมธีระ)

            ในการนี้ข้าพเจ้าทั้งเจ็ดขอมอบอำนาจให้นายแพทย์ เหวง โตจิราการได้ดำเนินการตามจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้นจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 

 

 

 

H. E. Mr. Ban Ki-moon,

Secretary General, United Nations,

c/o UN ESCAP,

The United Nations Building,
Rajadamnern Nok Avenue,
Bangkok 10200, Thailand

 

2 December 2008

 

Your Excellency,

 

 

The demonstration by a group of people who called themselves the People’s Alliance for Democracy at Bangkok’s Suvarnabhumi International Airport, which is the biggest airport in Southeast Asia, has been going on since 25 November 2008.  The demonstrators took over not only the terminal but also the control tower of the international airport. 

 

As a result, air traffic and flights of many airlines were severely disrupted. Hundreds of thousands of people from many countries were stranded in Thailand, causing tremendous difficulties to numerous people, Thais and non-Thais alike.

 

According to international law, this act is deemed “international terrorism” and the United Nations has the rights and responsibility to take action if the government of the country is unable to find a timely solution to the problem.

 

The Democracy Confederation of Thailand and other organizations listed below are urging the United Nations to please help to alleviate the crisis and bring these terrorists to justice according to the UN Charter and international law.

 

Yours Sincerely,

 

1…………………………………………………

(Dr. Sant Hathirat), President of Heroes of Democracy Foundation

 

2. …………………………………………………

(Ms. Prateep Ungsongtham Hata,), the Chairman of the Democracy Confederation

 

3. …………………………………………………

(Dr. Weng Tochirakarn),representative of People Committee for 2550’Constitution Amendment

 

4. …………………………………………………

(Mr. Prasit Kaikanokwong),representative of Confederation of Political Parties for Democracy and People

 

5. .…………………………………………………

(Ms. Sunanta Dhamteera), representative from Women Group for Democracy

 

6. .…………………………………………………

(Mr. Songchai Wimolpatranont), representative from 24th June for Democracy Group

 

7. .…………………………………………………

(Mr. Metaphan Boditeeraroj), representative from Buddhist Organisation of Thailand

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s