ตีนข้า

ถ่อมตนเยี่ยงไพร่  แต่ บ่ ใช่ไร้ค่า   ตีนเสมอตีน  บ่ ใช่ฝุ่นผ่านฟ้า

สองมือไม่ก้มกราบ  บ่ ใช่ศิลปินขี้ข้า   ตีนข้า ข้าจะตบ แล้วจะยกขึ้นประกบฟ้า